Proces de recrutare și selecție pentru poziția de administrator Sepsiipar SRL

2021. március 8., 12:52

Municipiul Sfântu Gheorghe anunță începerea procesului de recrutare şi selecție pentru poziția de administrator al societății SEPSIIPAR SRL

Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului administrator al societății SEPSIIPAR SRL. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

I. Etapele de desfășurare a procesului de recrutare şi selecție

 1. Depunerea dosarelor de candidatură.

 2. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

 3. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviul.

II. Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă

 • Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență;

 • Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;

 • Capacitatea deplină de exercițiu;

 • Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;

 • Nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;

 • Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;

 • Experiență profesională în domeniul de activitate al societății sau în domenii conexe relevante

 • Experiență managerială într-o poziție de conducere;

 • Cunoașterea legislației privind societățile comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

 • Îndeplinirea criteriile prevăzute O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 • Cunoașterea legislației privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale - Legea nr. 186/ 2013.

 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

 • Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțări actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările si completările ulterioare.

III. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;

 • copia diplomelor de studii;

 • curriculum vitae în format Europass, redactat în limba română;

 • documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras REVISAL);

 • cazierul judiciar / declarație pe proprie răspundere conform Anexa nr. 1;

 • cazier fiscal / declarație pe proprie răspundere conform Anexa nr. 2;

 • adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declarație pe proprie răspundere conform Anexa nr. 3;

 • declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform Anexa nr. 4;

 • declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform Anexa nr. 5;

 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform Anexa nr. 6;

 • declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale conform Anexa nr. 7.

În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecție şi formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE www.sfantugheorgheinfo.ro

IV. Depunerea dosarelor de candidatură

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 06.04.2021, ora 15:00 la Compartimentul de Relații cu Publicul, Informații Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Sfântu Gheorghe, Județul Covasna în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Pe dosar se va menționa „Candidatură pentru funcția de administrator al SEPSIIPAR SRL”, precum și numele și prenumele, respectiv domiciliul candidatului. Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură este obligatorie, ce se vor depune personal sau se vor trimite prin poștă sau curier la adresa mai-sus menționată.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii vor fi transmise și în format electronic pe adresa de e-mail info@sepsi.ro. La subiect se va menționa „Candidatură pentru funcția de administrator al SEPSIIPAR SRL”, precum și numele și prenumele.

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc în lista scurtă, vor fi informați să își depună în scris Declarația de intenție în termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte și vor fi evaluați în cadrul interviului.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal si transparentei.

V. Criterii de selecţie

Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate. Principalele criterii de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

Competențe De importanță strategică
De guvernanță corporativă
Sociale și personale
Experientă Experiență profesională relevantă
Trăsături comportamentale Comportament și atitudine specifică profilului de administrator

Pe întreg parcursul acestui proces de selecție, comunicarea cu candidații se va face prin e-mail, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail trecute în CV să fie corecte.

Rezultatele obținute de candidați pe fiecare din etapele procesului de selecție le vor fi comunicate acestora individual în modalitățile descrise mai sus.


Documente

Anexe 1-7

Plan de interviu

Plan de selectie recrutarea administratorului Sepsiipar SRL

Profilul administratorului

Scrisoare de așteptări